Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Patiënten

Preferentiebeleid

Wat is preferentiebeleid?

De meeste zorgverzekeraars hanteren een voorkeursbeleid medicijnen. Dit beleid, ook wel preferentiebeleid genoemd, houdt in dat een zorgverzekeraar binnen een groep van gelijke medicijnen (middelen met dezelfde werkzame stof en dezelfde dosering) een voorkeursmiddel aanwijst. Meestal gaat het om het goedkoopste medicijn in die groep. De zorgverzekeraar vergoedt in dat geval alleen dit 'preferente' medicijn, tenzij het medisch noodzakelijk is dat u een ander medicijn ontvangt en dit door de voorschrijver wordt aangegeven op het recept. Deze ‘medische noodzaak’ dient met medisch-inhoudelijke argumenten te kunnen worden onderbouwd.

Alle medicijnen worden gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt. Dit geldt ook voor het medicijn dat uw zorgverzekeraar heeft aangewezen voor vergoeding.

U kunt uw polisvoorwaarden of de website van uw zorgverzekeraar raadplegen voor meer informatie over de vergoeding van uw medicijnen.

Wat betekent dit voor u?

Apotheek MUMC+ houdt zich aan de regels van uw zorgverzekeraar. Wanneer uw zorgverzekeraar het preferentiebeleid hanteert, betekent dit dat u het preferente middel van ons ontvangt.

Wanneer uw behandelaar van mening is dat het medisch onverantwoord is dat u het preferente middel gebruikt, kan er bij uitzondering van het preferentiebeleid worden afgeweken. Dit kan alleen als er voldoende onderbouwing voor de ‘medische noodzaak’ bestaat. De apotheek controleert in opdracht van uw zorgverzekeraar of dit het geval is. Indien er geen of onvoldoende onderbouwing voor de ‘medische noodzaak’ bestaat, overlegt de apotheek met uw behandelaar.

Als de uitkomst van dit overleg is dat het preferente middel een onaanvaardbaar gezondheidsrisico voor u oplevert, dan krijgt u een vervangend middel van de apotheek en declareert de apotheek de kosten voor dit middel bij uw zorgverzekeraar.

Als de uitkomst van het overleg is dat er geen sprake is van een onaanvaardbaar gezondheidsrisico, dan kan de apotheek geen ander middel declareren bij uw zorgverzekeraar. De apotheek kan het door u gewenste middel wel aan u leveren maar u dient in dat geval de kosten zelf te betalen.

Sluit de enquête